گزارش آثار دریافتی به تفکیک بخش ها

گزارش تفکیکی آثار رسیده به دبیر خانه دومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتکاف ۹۶

 

مجموع آثار دریافتی: ۲۱۴۴ اثر

جمع کل آثار خارج از ایران: ۳۰۰ اثر

جمع کل آثار داخل ایران: ۱۸۴۴ اثر

 

بخش علمی (جمعاً ۹۶ اثر)
کتاب ۴۰ اثر
مقاله ۵۶ اثر

 

بخش ادبی (جمعاً ۶۷۷ اثر)
شعر ۵۳۸ اثر
داستان ۱۱۷ اثر
خاطره ۲۲ اثر

 

بخش هنری (جمعاً ۱۰۷۱ اثر)
فیلم کوتاه ۳۵ اثر
فیلمنامه ۶۴ اثر
مستند ۳۱ اثر
عکس ۹۴۱ اثر

 

بخش بین الملل
۱۷۰ نفر از ۶۹ کشور جهان ۳۰۰ اثر

 

 

دیدگاه ها