گزارش آثار دریافتی به تفکیک استان

گزارش آثار دریافتی ۳ بخش به تفکیک استان ، نفرات ، آقایان و خانم ها

 

ردیف استان شرکت کننده آقا خانم آثار دریافتی کتاب مقاله شعر داستان خاطره فیلم کوتاه فیلمنامه مستند عکس
۱ آذربایجان شرقی ۱۶ ۱۴ ۲ ۴۱ * ۲ ۲ ۳ * ۲ ۴ ۴ ۲۴
۲ آذربایجان غربی ۹ ۶ ۳ ۲۱ * ۱ ۱۸ ۱ ۱ * * * *
۳ اصفهان ۳۴ ۲۵ ۹ ۱۷۰ ۲ ۲ ۱۰۳ ۲ * ۱ ۱ ۲ ۵۷
۴ اردبیل ۱۰ ۸ ۲ ۱۹ * * ۱۰ ۱ * ۴ ۴ * *
۵ البرز ۱ ۱ * ۷ * * * * * * * * ۷
۶ ایلام ۲ * ۲ ۴ * ۱ * ** * * * * ۳
۷ بوشهر ۱ * ۱ ۶ * * * * * * * * ۶
۸ تهران ۴۳ ۲۹ ۱۴ ۱۰۹ ۲ ۵ ۵۵ ۸ ۴ ۴ ۷ ۲ ۲۲
۹ خراسان رضوی ۵۱ ۲۸ ۲۳ ۱۸۴ ۲ ۴ ۶۴ ۶ ۲ * ۶ ۲ ۹۸
۱۰ خراسان شمالی ۶ ۵ ۱ ۴۸ * * ۴ * * * ۱۱ * ۳۳
۱۱ خراسان جنوبی ۵ ۳ ۲ ۷۵ * * * * * * ۴ * ۷۱
۱۲ خوزستان ۱۳ ۷ ۶ ۳۵ * ۲ ۹ ۲ * ۲ * ۳ ۱۷
۱۳ چهارمحال بختیاری ۶ ۵ ۱ ۳۷ * ۱ * * ۱ * * * ۳۵
۱۴ زنجان ۱۶ ۱۱ ۵ ۷۴ * ۱ ۲۰ ۸ ۱ ۱ ۱ * ۴۲
۱۵ سمنان ۹ ۳ ۶ ۱۴ ۱ ۲ ۶ ۱ * * ۱ * ۳
۱۶ سیستان و بلوچستان ۲ ۱ ۱ ۴ * * ۳ * ۱ * * * *
۱۷ فارس ۱۵ ۶ ۹ ۴۱ * ۶ ۱۴ ۳ ۱ * ۱ * ۱۶
۱۸ قم ۱۳۸ ۹۵ ۴۳ ۳۶۷ ۳۱ ۲۱ ۸۱ ۳۳ ۷ ۱۸ ۱۸ ۵ ۱۵۳
۱۹ قزوین ۸ ۲ ۶ ۴۱ * * ۱۰ ۱ * * ۱ * ۲۹
۲۰ کرمان ۲ * ۲ ۱۲ * * ۱۱ * * * ۱ * *
۲۱ کرمانشاه ۱۱ ۶ ۵ ۵۰ * * ۱ ۱۹ ۱ ۱ * * ۲۸
۲۲ کردستان ۵ ۴ ۱ ۴۰ ۱ * * * * * * * ۳۹
۲۳ کهکیلویه بویر احمد ۱ ۱ * ۱۳ * * * * * * * * ۱۳
۲۴ گلستان ۱۲ ۸ ۴ ۷۳ * * * ۷ ۱ ۲ ۱ ۳ ۵۹
۲۵ گیلان ۲۱ ۱۰ ۱۱ ۹۴ * ۱ ۵۹ ۱۸ * * * * ۱۶
۲۶ لرستان ۸ ۶ ۲ ۴۰ * ۱ ۱۷ * * * ۱ ۱ ۲۰
۲۷ مازندران ۳ ۱ ۲ ۳ * * ۱ ۱ ۱ * * * *
۲۸ مرکزی ۹ ۵ ۴ ۷۲ * * ۴ * * * ۲ * ۶۶
۲۹ هرمزگان ۱ * ۱ ۲ * * * ۲ * * * * *
۳۰ همدان ۱۰ ۸ ۲ ۲۷ * ۲ ۵ ۱ ۱ * * ۶ ۱۲
۳۱ یزد ۱۳ ۱۰ ۳ ۱۲۱ ۱ ۴ ۴۱ * * * * ۳ ۷۲
جمع کل (داخلی) ۴۸۱ نفر ۳۰۸ نفر ۱۷۳ نفر ۱۸۴۴ اثر ۴۰ اثر ۵۶ اثر ۵۳۸ اثر ۱۱۷ اثر ۲۲ اثر ۳۵ اثر ۶۴ اثر ۳۱ اثر ۹۴۱ اثر
بخش بین الملل ۱۷۰ نفر

 

دیدگاه ها